Chính sách bảo hành & hoàn trả

  1. Chính sách bảo lưu khoá học

  • Thông báo bảo lưu TRƯỚC NGÀY diễn ra khoá học
  • Số lần bảo lưu 1 lần. (Trừ trường hợp HV mua nhiều khoá học cùng một lúc và bị trùng lịch học thì số lần bảo lưu sẽ linh động)

Lưu ý:

– Trường hợp Học viên không tham gia khóa học 2 lần và không thông báo cho HiSol thì hệ thống sẽ tự động huỷ khoá học.

– Học viên có thể đổi sang khóa học khác hoặc chuyển cho người khác nếu không tham gia khóa học đã đăng ký.

  1. Chính sách hoàn trả học phí

Học phí đăng ký khoá học sẽ không được hoàn trả trong bất cứ trường hợp nào. Học viên có thể chọn một trong các phương án:

  • Bảo lưu khóa học 
  • Đổi sang các khóa học khác
  • Chuyển khóa học cho người khác

Để bảo lưu học phí, học viên cần đăng ký bảo lưu bằng văn bản và bảo lưu trong thời gian tối đa là 6 tháng.

HiSol không giải quyết các trường hợp học viên tự ý thôi học, không gửi đơn bảo lưu trong vòng 30 ngày kể từ ngày bỏ học.